Du kanske får söka i Norge, En typ av våg som var vanlig där
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234176/FULLTEXT01.pdf