Uvanlig Gefle fat, målad motiv - Percy?

Utskriftsvy